1 2 2

: ﺟ̅ړﺈﻥ ..!!

ﯙﻗ ﻣﺛ ۆﻗ̮ ړﻓﻳ̉ ۅ ٱ ﺑړٓٱ ۆﻗ̮.. ! ,, ,, ,, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ,. ,, , 

 1. #1
   ✿  ●
  :
  : ✿  ●
  : 05 - 2008
  : 21111
  : ... :P
  : 35,806
  :
  : 158
  Array
  3

  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!!

  &#̅ړ&#&# , , ,

  ﯙﻗ ﺗړ ٓۆ
  ﻣﺛ ﺑﻗ ٱﻟ̨ٱ
  ۆﻗ̮ ړﻓﻳ̉ ۅ ٱ
  ﺑړٓٱ ۆﻗ̮.. !
  ,,
  ,,
  ,,

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ,.
  ,,
  ,
  [ﻟﺂڼ ]


  ,.
  ,,
  ,
  [ .. </3 ]
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​ʪ : \
  ۆ ۆ
  ﺂ ː
  . . ﺂ !
  ﻟ ﺂ / ﺂ
  Ѫ . .
  . . 

  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​​​​​​​ ﭑ [ ] ﭑ

  ۆ 
  ﻣ̝̚ . . Oﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif

  ﻣ̝̚ . . ﻣ̝̚ .
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​ !
  [ﺂ] ..

  ﺂ  .. !
  .
  ﺧﺗﺑ
  ﻓ / ﺑﺳﺑﺑ :
  ﺂﺧﺗﻓ ﺳ ﺂﻁﻓ (n)(n)
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif


  ​​​̄ﻟ ﻣٓﻣۃ ̄ﻟ ﯚ̄ﻟ " :$
  ٓ ﻣ ̄ﻟ .


  !!! =))
  ﺂ̷̷ =))
  =)) ​​=))
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​ ﮐ ﻣﭑ ﭑﻧٺ . . ﻟ䘘
  ﻟ ﭠﺳﻟ ﻣ ﮐﻟ ﭑﻟ ﻋﻟێ ﭑﯾۃ ﺣﺂ


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​ٱ ٱ
  ٺۆ / ۆ ٓ
  . . ۆٺ┃ ٺٱڳ = (
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​ .
  ٱ ڳ ۈ ۆۈڐ
  .. ٱ ۆﺂڳ ..
  ۆٱ ڳ ; ڳ </3


  ",↓̲

  . . . 
  ​​​​​​​​​​ڳڳ
  ​​​​​

  ٓٺ ﺑﻗ̮ ﺑ 
  [:$]
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif​​​


  ﺂڳѪ ﺂړڳ  !̴
  . . . ٪ ړڳ  ≈


  . . .
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  \ ﺂ
  ݪٺ ﺂٺ ۅ ٱ
  ﺂټ ﺂ̲ !
  ˛ ٺ ۉړٺ
  . . ۉ  =)


  ٱ ﭑۆ 
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ﺄﺳ͠ﻧ̮ﺗﻧ̮ﻲ͠ ˇ
  ﺳ͠ [ ﺄﺳ͠ ﺳ͠ﺳ̶
  ﺄﻟ̣̐ﻋ͠ۆ :$ ​!̴̨ !̴̨* ˇ
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​​​ﺂ ﺗު ﺂٱۆ
  ۆ۶ﺂ Ϫ
  ﺂ ۆ ۆﺂ
  ۆﺂ ۶ﻧ ﻧﺳﺑ Ϫ
  ​​​ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif


  ﺂ ﺂ ♡​​​​​​  ..
  Ъٓ ﯾﺂ̲ ː
  . . ( ﺂﻟ ﺂﻟﺟﺣ͠ ) $  . ﺂ̲ڳ ﻋ̲ﻃ̲ ﻋ̲ﺻ̝̚
  ﺂ̲ﻟ̲ﺷ̭͠ۆ ﺂ̲ﺷ̭͠ﻣ̉ڳX_X<3
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  . ",..
  ​​​


  ​ﺂ 
  ﭠ ﭠ
  ​ﺂﺂ ﭠﻘڊ </3
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​
  ﺂۆﺂ ﺂﺂ
  ۆ ﺂﺂ .. <3
  ..(y)<=-P
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  [ ] !!


  ﮬ . . ! 
  +
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  . . .

  " "
  " " 
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  . . ٺۆ ,
  Ѫ !!
  ۆ
  $:
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  . .,​ ٓ
  ע ٓ
  ۆ
  ۆ
  :
  " " ڱ "
  ﺑﯾ ۆ :
   !
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! frown.gif (n)
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​┃​~̨̛(*)
  ​┆


  ​​​​​​​​​​ [ ﺂﻟۆ ]
  ٓ ̄ﻟﺷ̶ﻋ̃ﻮړ ̄ﻟﻮ̃ﺣﯾډ ,,
  ̄ﻟ" ﺈﺣ̲ﭠﺈﺟﮪ̲ [ ﺂ̲ڼ ] ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ,​​​​​​​​​​​~♥<3
  ​​​​​​ . .
  ﻥ̴​​​​​​ ﺗ̲ ﻟ̲ / ﺻ̲ߐ ♡
  ﯙ ﺗ̲ﺗ̲ ,!̵
  ﻥ̴​​​​​​ . . ϐ
  ﻥ̴​​​​​​ ﺑ̉ / ,
  ﯙ ﻟ̲ ߐ
  ﯾ . . . # :
  " ﻣ̉ʐ ᐐ "
  . . . ☇ : <3X_X,
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ,☇​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ☇​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​ۆ Ѫ :
  ۆ .. ۆڳ
  ۆﺂ ڑ 
  ˜ ﺑ ﺂ = )
  . .` ☇
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif​​​


  ﻓ̲ٓ ﺣ ..
  ﻧﻓﺳٓ ( ٓ) ..</3  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ۆ ﺂ ﻣ . .
  ﺂﻳﺂ - >:/
  ﺂ ﻗﺂ ﻣ [ ; ﺂﻗڐ


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​​​​ﯾ ﺂ ڳ . .</3
  ﻣ ﺑ ﭠ ﭠۆ
  - ﺟ </3 !
  - !*
  -
  ﭠ </3 *
  - ۆ ﭠﻧ . .
  - ۆ ﻟﻟﻣ ,
  - ﺑ , ﻧﺛ</3
  ﺑ . . ﺑ
  . . . . . ﺛ !*


  ﺟ , ﻧ / ﺧ ۆ ﺳ . .
  ﻓ Ȑ ,
  ﺳﻣ ) </3
  ﭠ ̄ﻟ ﻓ
  ۆ ﺑ : ڳ ﻣ
  ﯾﻟ ﻟ ﯾ '
  . . . ﺧﻟﻧ ﻟ ﺟ #</3
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ◀ﭑﺳﭠﻟ.ډۃܐ&ordm;̩̩̩̩̥̣̥̐@.Oﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif
  !
  :
  " ﻻ ﺂ # </3
  ⌣̶​  ̶
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ۆ ڳۆ 
  .. ..
  ﮭ ٱ ﺂ ע
  ​​ ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! frown.gif
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ۆ ﯾﺳ 
  ۆ ( ﭑٱﺑٱ )
  ͐ ﭑ ٱ ٱ 
  ﭑު ,. ( ﯾﯾﯾѪ )
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ﭠ̯ڍڕ ﯙ̷ ﭑ̲ﻟ̲ﻟ̲
  ﯾ̃ﻗﮪ̲ڕ ﻗﻟ ڳ </3
  ﭠ̯ڕﺳ̶ ﻟ̲ﺷ̲ ﭑ̲ 
  ﺛ ﯾ̃ ﺑﺑڕﯙ̷ڍﮘﺳ̶ټ ☇

  ﭠ̯ ﻣﺳ̶ ﭴ ﭑ̲ﻟ̲ڍﺛ =))
  +
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ﺻﻣ ۆﻧ ,
  ۆﺷﻣ ﭠ ﺂﻧ . .
  ۆﺷﺷǘ ː
  ﻗ ﻋ̃ﻟ̨ ﺂﻟ̲ﻋﻓ </3 # !

  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  .ډۃܐ&ordm;̩̩̩̩̥̣̥̐@.Oﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif
  ​​​​ﻣ̝̚ ﻟ̲ﺂ̲ ﮔ̲ﺳ̶̲ ﮔ̲ﻟ̲ﻣ̲ٺ ﮔ̲ۆ ﺷ͠ﺑ̭̃ﺂ̲ﺑ̭̃ﮪ̲
  =-c
  ۆﺂ̲ﻟ̲ﻟ̲ﮪ̲ ﻋ̲ﺂ̲ﺩ̲ ﮪ̲ﯾ̭̃ﭠ̯ﻧ̭͠ﻗ̮̃ﺂ̲ڵ ﻟ̲ﮪ̲ ﻟ̲ﻏ̝̉ﺩ̲ ﻋ̲ۆﺩ̲Oﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif

  :'(ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! frown.gif:'(


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif.
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​ﮪڏﭑ ﭑﻟﻣﺳﺗ
  ​​​ٺ"ۆ ٱ" ٱڼ ٺݪ 3-|
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ﺂﻟ̲ۆ </3 :
  ﻟ̲ ﻟ̲ .. 
 ע ! 
 ۆ ﻟ̲ڳ 
 ﻟ̲
  <3</3
  (y)
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺂ ڱ
  Ѫ ﺂ ۆ
  `</3 3-| (n)
  ﺂ ﺂ ﺂ
  ﺂ . . .</3 >:/ `

  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif  ﺄ ﺈ ﮘ / ﺂ !
  ٺ ​ﺂٺ ۆﺂٓ
  ۆ ސ ː
  ﻶ ﺄ ​ﺈﻶ Ȑ $: :$


  .
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​​ ..
  ..
  .. !
  ( )

  ..
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​ۆ . . #
  ﺄ ﻣ ﻣ̲ۃ :
  ﺂ ﻓ ﺂﻟﺂ 
  ۈ ..
  ﺂ ﻣ ﺂﻟ :
  [ ﺂﻟﻣѪٓﮧ ]
  .
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif

  ", ۆ ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! wink.gif
   ​ŚЄЄ У&Ouml;U >:/
  [ Ӑ {ʐ}3-|
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​​ﯙﻗ ﺗړ Ūٓۆ
  ﻣﺛ ﺑﻗ ٱﻟ̨ٱ
  ۆﻗ̮ ړﻓﻳ̉ ۅ ٱ
  ﺑړٓٱ ۆﻗ̮.. !


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  X_X ​​​​ﺗ ﭑﻟﺷﺩﭑﯾﺩ ﯙﻋﺳ̶ ﭑﻟﭑﯾﭑ ﯙﭑﻟﺿﯾ
  ﺗﻇﮬ̌ ﺣﻗﭑﯾ ​ﺻﭑﺣﺑڳ ﻟﭑ ﺟﮬ̌ﻟﺗﮬ̌


  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif

  .. #
  ../
  , ()
  . .
  <3 : ) $
  ,
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​♈̷̴
  ( ﺟ̅ړﺈﻥ ) `
  ۪ٓ ﻣڼ ﺷ . .
  ﻣڼ ﺣﺂٺ - ﭠﺛﺑﭠﺈ
  ﻣﺳﺂڕ - ۅ ﺈﻟﺣﻧ \ . . ♥˛
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ♈̷̴  :
  [ ۆ ﭑ ]
  ﭑ :|</3 !
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​♈̷̴  ٓ
  Ȫٓ . . ​​ۆﺂ ﺂ
  ,

  :
  ﺂ 


  , ުٓۆ
  ٱ ۆ ۆ ٱ ..
  ٱʐ !
  ۆ ٱ ﺗ ٱ 
  !
  = ( 
  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif
  ​♈̷̴  ​​​ ﺂ/
  . . . ﻟ ﻟ !
  ​​​ ﺳۊ ﺂ /
  ﺂﻟٺ ..  ˛

  ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! i49510317_42994_4.gif


  ﺂ ﺂٓ ﺂٓ `
  . . ﺂﺂ̪ٓﺂ :|'<3'  ~

  " " (y)


  :
  ( ).
  ( ) .
  <3 (y)|(n)
  O ﺟ̅ړﺈﻥ ..!! smile.gif

  ﺟ̅]ړﺈﻥ YgYlsQ >>!! fv,];Nsj fd &#̅]ړ&#&#

    

 2. #2
  :
  :
  : 01 - 2008
  : 18720
  : -
  : 50,272
  :
  : 220
  Array

  : ﺟ̅ړﺈﻥ ..!!    

: 1 (0 1 )

 1. 2012
  ✿ ● - - Broadcast BlackBerry
  : 1
  : 09 - 07 - 2011, 10:27 PM
 2. ✿ ● - - Broadcast BlackBerry
  : 1
  : 08 - 07 - 2011, 06:23 PM
 3. .. 2011
  ✿ ● - - Broadcast BlackBerry
  : 1
  : 06 - 07 - 2011, 11:28 PM
 4. ... 2012
  ✿ ● - - Broadcast BlackBerry
  : 1
  : 06 - 04 - 2011, 11:02 PM
 5. : 2
  : 06 - 04 - 2011, 03:46 AM