..!!


!
~!!!
..

[]
!..


..

[ ]
[ ]
|~


..


.........................
.............................

[ . ]


......................
.............................

!


~


........................

lh ;hk hgtvhr lahi]m