hi]ht lfhvhi hgskyhg x ;,]dt,hv tn hdhf hgjwtdhj hgl,igi g;hs hguhgl 2014 h]hm